Kirkegårdsvedtægt og plejeplan

Kirkegårdsvedtægten i sin fulde længde: "Vedtægt for Vejlby, Strib, Røjleskov kirkegårde"

Plejeplanen i sin fulde længde: "Plejeplan for Vejlby, Strib, Røjleskov kirkegårde"

Uddrag af vedtægt

§1. Kirkegårdene ejes af Vejlby kirke-Strib kirke-Røjleskov kirke og bestyres af Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd.

§2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til ledende graver graverkontor@pastorat.dk. eller menighedsrådet. Indretning og vedligeholdelse af kirkegårdene sker iht. plejeplanen, som kan ses på vores hjemmeside.

§4. Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal være 2,6 x 1,4 m og graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med ledende gravers samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§5. Et urnegravsted er rundt eller firkantet, graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. For urner nedsat i plæne skal navnepladen udføres af granit i størrelse 0,4 x 0,6 m. Inskriptionen skal indhugges af hensyn til vedligeholdelse. Kirkegården bekoster som standard en vendevase i granit, som placeres midt for navnepladens overkant. I vintermåneden må der anbringes en dekoration på pladen.

§6. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.

 

Ordensreglement

1) Du er altid velkommen på kirkegården

2) Kirkegården er et indviet sted. Man skal derfor opføre sig pænt, når man færdes på kirkegården, og vise hensyn til de kirkelige handlinger, der foregår.

3) Du må gerne tage din hund med på kirkegården. Den skal være i snor, og du skal selvfølgelig rydde op efter den.

4) Ovenstående punkter bør overholdes, så vi alle får en god oplevelse, når vi færdes på kirkegården.

 

Uddrag af plejeplan

Side 21.: "Det individuelle gravsted indrettes, plejes og vedligeholdes som udgangspunkt af de brugsberettigede. De individuelle gravsteder udformes individuelt i overensstemmelse med de brugsberettigedes ønske og inden for vedtægternes rammer. De individuelle gravsteder kan have meget forskellige størrelser fra de mindste urnegravsteder til store familiegravsteder med flere kistegravpladser. Plejen sigter mod at opretholde en værdig ramme om den afdødes minde. Individuelle gravsteder f indes i kirkegårdens gravanlæg med individuelle gravsteder.

Vejledende maksimum højde for beplantninger 1,70 m, t ilpasses for det enkelte gravsted og kirkegård.

Opgaver i forbindelse med individuelle gravsteder i brug er de brugsberettigedes ansvar og kvalitetsbeskrives derfor kun i det omfang, kirkegården overtager disse opgaver som ydelser efter aftale og mod betaling."

Side 8.: "Gravstedshække er lave hække klippet i præcise former, der afgrænser og indrammer det enkelte gravsted og inddeler gravanlægget i individuelle gravsteder. Plejen sigter mod, at gravstedshækken fastholdes og udvikles som sammenhængende, ensartet indhegning af gravsteder. Gravstedshække anvendes især i gravanlæg med individuelle gravsteder.

• Gravstedshække f remtræder sunde og i vækst.

• Gravstedshække er tætte og grønne

• Ef ter klipning f remtræder gravstedshække med de foreskrevne dimensioner. Uregelmæssigheder i hækforløbet f .eks. som følge af sætninger forekommer normalt ikke i længere perioder. Gravstedshækken er jævn, sammenhængende og uden større huller i løvdækket.

• Afklip forekommer ikke.

• Træer og buske af andre arter forekommer ikke.

• Ukrudt bør ikke forekomme i gravstedshækken."

 

Hjemmesiden bruger cookies for den besøgendes aktivitet på hjemmesiden

Du kan altid slette cookies i din browser under indstillinger.

Nødvendige cookies
Dynamicweb.CookieOptInLevel: gemmer dit cookievalg til næste besøg.
ASP.NET_SessionId: Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler

Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies