Vedtægt for Vejlby-Strib-Røjleskov kirkegårde

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1.

Kirkegårdene ejes af Vejlby kirke-Strib kirke-Røjleskov kirke og bestyres af Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd.

§ 2.

Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver/kirkegårdsleder under ansvar for menighedsrådet i overstemmelse med regulativ for graverstillingen og bestemmeslerne in denne vedtægt.

Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3.

Ved hver kirkegård skal der være to eksemplarer af provsten autoriserede kirkegårdsprotokol. I henhold til provstens godkendelse af 2008 føres kirkegårdsprotokollen på EDB fra 1-04-2007.

Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

B. Gravsteder

§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest, samt at kvinden begraves ved mandens højre side, skal så vidt muligt opretholdes.

Erhvervelse og fornyelse

§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren.

§ 6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen et gravstedsbrev.

Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet eller der udfærdiges ajourført gravstedsbrev.

§ 7

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

1. havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken

2. havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde har været knyttet til sognet.

I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.

3. havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.

Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre medmindre indskrænkning i denne ret på særlige afsnit af kirkegården fremgår af tillæg til vægten.

Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne, til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.

Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan ske med menighedsrådets/kirkegårdsbe­styrelsens godkendelse. Godkendelsen kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages efter skriftlig begæring med menighedsrådets samtykke.

§ 11

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkeværgen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen ved anbefalet brev indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af grav­stedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.

 Indehaveren af brugsretten kan dog inden 3  uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indhegning

§ 14

Gravstederne må ikke uden menighedsrådets/kirkegårdsbestyrelsens godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

 Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning

§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Gravstedshækkende må kun bestå af: Tuja og Buskbum (Vejlby); Tuja skiftes ud efterhånden med Taxus baccata "Barnde"/taks ved fornyelse på alle 3 kirkegårde.

Gravminder

§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende.

Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Der kan fastsættes særlige regler for gravminder på enkelte afsnit af kirkegården.

Gravminder, registreret bevaringsværdige af provstesynet, må ikke fjernes fra kirkegården.

Hvor deres flytning er nødvendig, skal de anbringes på et andet passende sted på kirkegården efter godkendelse af provstesynet.

Gravmindernes højde må ikke overstige 1,30 m over foranløbende gangsti, uden godkendelse af menighedsrådet.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse, medmindre der er oprettet legat eller på anden måde betalt for vedligeholdelsen. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Det påhviler den af kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkeværgen tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkeværgen ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne af opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog påny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller lignende.

Indehavere af brugsret til gravsteder har pligt til at udbrede indtrufne beskadigelser.

§ 19

Kirkegården kan overtage renholdelsen af et gravsted mod årlig betaling efter reglerne i §35.

Kirkegården kan overtage vedligholdelsen af et gravsted i hele fredningsperioden, mod betaling af et beløb en gang for alle efter reglerne i §36.

Indgåelse af aftaler for mere end 1 fredningsperiode skal godkendes af provstiet.

Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren/kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personermod betaling at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave Vejlby 30 år - Strib 20 år - Røjleskov 30  år.

Afsnit B gravsteder - reservationer koster iflg. stiftets takster og godkendes af kirkeværgen.

§ 21

En gravplads for en voksen skal være 2,6  x 1,4  m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværgens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

Der kan nedsættes kister i plæne med navneplade (bestemmelser for navneladens udforming, tekst og udsmykning af gravstedet er de samme som urnegravsteder i § 25.)

Nedsættelse af anonyme kister kan sk i særlige indrettet afsnit. Her kan ikke foretages individuel udsmykning af gravstedet. Blomsterbuketter og anden forgængelig udsmykning henvises til pladsen ved fællesmonumentet.

§ 22

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Kister må hverken helt eller delvist være fremstillet af plastic eller andet uforgængeligt materiale.

Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets/kirke­gårdsbestyrelsens samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave  10  år.

§ 25

Et urnegravsted skal være 1,5 x 1,5  m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen. Der kan højst nedsættes 2 urner.

Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senre begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

Særlige bestemmelser for urnegrave:

Der er udlagt særlige afsnit til urnegravsteder og kistegravsetder i plæne med navneplade. Der kan nedsættes 2 urner i hvert gravsted.
Navnepladen udføres af granit i størrelse 40x60 cm.
Inskriptionen skal indhugges,-påsatte bronzetyper må ikke anvendes ag hensyn til vedligeholdelsen.
Kirkegården bekoster som standart en nedgravet vendevase i granit (Strib og Røjleskov)/ metalvase (Vejlby), som placeres midt for navnepladens overkant. Vasen må benyttes til afskårne blomster i sommerhalvåret. I vintermånederne må der lægges en mos pude eller krans på navnepladen, derudover må der ikke foretages udsmykning på gravstedet. Som ovenfor nævnt gælder dise bestemmelser også for kistegravpladser med navneplade i græs.

Særlige bestemmelser for cirkelgravsteder (Strib):

Beplantning max. 1,35 m i højden.
Der må kun placeres 1 gravsten. Størrelse på gravsten må max. være 70x50 cm.
Diameter på gravsted 132 cm.

Fællesplænen - kan nedsættes anonyme urner. Nedsættelsen foretages af graveren i et af ham/hende kendt og udmålt system.
udsmykning må kun finde sted på pladsen ved det fælles monument, der må ikke lægges buketter og mos puder på græsarealet.

§ 26

Urner af plastmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes efter godkendelse af menighedsrådet. Der kan i sådanne tilfælde fastsættes en fredningstid, som er længere end den normale og ske en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet efter de derom gældende bestemmelser. Eventuel flytning af urner foretages af graveren efter stiftes takst, som ved urnenedsættelse.

Vejlby - Nybølvej 30 kan der på grund af mange ledige gravpladser på den gamle kirkegård v/kirken, har menighedsrådet vedtaget, at der ikke kan oprettes nyes gravsteder eller nedsættes urner og kister i plæne.

Øvrige bestemmelser

§ 28

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

Strib kirkegård:

I det på kirkegården særlige afsnit til urnebegravelser anlægges urnegravstedet cirkelformet omkranset af ø landsfliser med plads til 2 urner. For erhvervelse af sådan et urnegravsted betales 1.022 kr. Beløbet reguleres hvert år i henhold til vejledning udsendt af stiftsøvrigheden.

§ 29

Jordfæstelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage/alle dage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

C. Ordensbestemmelser

§ 30

 1. Kirkegården er åben fra kl. solopgang  til kl. solnedgang.     
 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
 4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
 5. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 9. Hunde skal føres i snor.
 10. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
 11. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
 12. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 13. Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 14. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
 15. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkeværgens samtykke.
 16. Der må ikke bruges vaser og lignende af glas.

Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Graveren/kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.